• Students
  • Faculty
  • Jobs
  • 中文
Faculty
Home > Faculty > 正文

XU Hong

Name徐红 XU Hong

E-mailxuhongwork@126.com

Major SelectionChemical engineering and technology

Research Interest

Inorganic functional materials

Lubricant additive

 

Publication:

1.     Wenxing Niu, Lei Liu, Hong Xu* and Jinxiang Dong, Tribological properties of zirconiumphosphate-quinoline compound as an additive in lithium grease additive, Industrial Lubrication and Tribology, 2018, 8, 1487–1493.

2.     Xiaosheng Zhang, Wenxing Niu, Yingjing Dai, Hong Xu*, Jinxiang Dong, Rapid selection of environmentally friendly layered alkaline-earth metal phosphates as solid lubricants using crystallographic data, Scientific Reports, 2018, 8, 16210.

3.     Xiaosheng Zhang, Hong Xu*, Jinxiang Dong, Synthesis and Tribological Performance of Different Particle-Sized Nickel-Ion-Exchanged a-Zirconium Phosphates, Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27: 1927–1935.

4.     Li Chen, Xiaosheng Zhang, Hong Xu*, Jinxiang Dong, Tribological Investigation of Two Different Layered Zirconium Phosphates as Grease Additives Under Reciprocating Sliding Test, Tribology Letters, 2016, 64, 1-9.

5.     Xiaosheng Zhang, Weichao Sun, Huijuan Ma, Hong Xu*, Jinxiang Dong, Investigation of the Tribological Properties of Two Different Layered Sodium Silicates Utilized as Solid Lubrication Additives in Lithium Grease, Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 182−188.

6.     Qizhou Jiang, Qi Shi, Jinping Li Hong Xu*, Jinxiang Dong, Hydrothermal Synthesis of Pure-Phase Copper Silicate Na2Cu2Si4O11·2H2O with Ammonia as Complexing Agent, Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 13: 2112-2117.

7.     Hong Xu, Yajie Wang, Huafeng Li, Lei Liu, Feng Deng, Guoxu Chen, Jinping Li, Jinxiang Dong, Synthesis of α-layered sodium disilicate and its tribological properties in liquid paraffin, J. Mater. Chem., 2009, 19(37): 6896-6900.

8.     Hong Xu, Junfen Li, Jun Xu, Jianguo Wang, Feng Deng, Jinping Li, Jinxiang Dong, Synthesis and properties of a zeolite LEV analogue from the system—Na2O–Al2O3–SiO2–N,N-dimethylpiperidine chloride–H2O, Catal. Today, 2009, 148(1-2): 6-11.

9.     Hong Xu, Cun-Yue Guo, Mingge Zhang, Haijian Yang, Jinxiang Dong, Guoqing Yuan, In situ copolymerization of ethylene to linear low-density polyethylene (LLDPE) with calcosilicate (CAS-1) supported dual-functional catalytic system, Catal. Commun., 2007, 8(12): 2143-2149.

10.  Hong Xu, Ping Dong, Lei Liu, Jianguo Wang, Feng Deng, Jinxiang Dong, Synthesis and characterization of zeolite MAZ in Na2O-Al2O3-SiO2-piperazine-H2O, J. Porous Mater., 2007, 14(1): 97-101.

 

©Taiyuan University of Technology

Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024