• Students
  • Faculty
  • Jobs
  • 中文
Faculty
Home > Faculty > 正文

FAN Caimei

Name:樊彩梅 FAN Caimei

Contactfancm@163.com

Major SelectionChemical Engineering and Technology    

Research DirectionSemiconductor photocatalysis

 

Publication

1. Jianxin Liu; Rui Li; Xiang Zu; Xiaochao Zhang; Yunfang Wang; Yawen Wang; Caimei Fan. . Chemical Engineering Journal, 2019, 371: 796-803

2. Rui Li, Jianxin Liu, Xiaofang Zhang, Yawen Wang, Yunfang Wang, Changming Zhang, Xiaochao Zhang, Caimei Fan. Chemical Engineering Journal, 2018, 273: 156-165

3. Rui Li, Jianxin Liu, Fangfang Duo, Changming Zhang, Yawen Wang, Yunfang Wang, Xiaochao Zhang, Caimei Fan. Materials Letters, 2018, 2241):5-8

4. Jianxin Liu, Rui Li, Yingyuan Hu, Tan Li, Zehui Jia, Yunfang Wang, Yawen Wang, Xiaochao Zhang, Caimei Fan. Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 202: 64-71

5. Xiaoya Gao, Xiaochao Zhang, YawenWang, Caimei Fan. Chemosphere, 2016, 163: 438-445 

6. Rui Li, Fangxia Xie, Jianxin Liu, Xiaoya Gao, Xiaochao Zhang, Caimei Fan, Yawen Wang, Yunfang Wang. Dalton Transactions, 2016, 45, 9182 – 9186

7. Xiaoya Gao, Xiaochao Zhang, Yawen Wang, Shiqi Peng, Bin Yue, Caimei Fan. Chemical Engineering Journal, 2015, 273: 156-165

8. Xiaoming Mao, Xiuli Li, Yawen Wang, Caimei Fan, Hui Zhang. Chemical Engineering Journal, 2014, 247: 241-249

9. Xiaochao Zhang, Xiaowen Wang, Caimei Fan. Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 150-151: 486-495

10. Xiaochao Zhang, Xiaoxia Liu, Caimei Fan. Applied Catalysis B: Environmental, 2013, 132-133(3): 332-341

©Taiyuan University of Technology

Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024