• Students
  • Faculty
  • Jobs
  • 中文
Faculty
Home > Faculty > 正文

WANG Zhongde

Name:王忠德 WANG Zhongde

Contactwangzhongde@tyut.edu.cn, zdwangtyut@hotmail.com

Major SelectionChemical Engineering and Technology

Research InterestElectrochemically Switched Ion Exchange

 

Publication

1. Qing Li, Wenjun Yan, Ye Liu, Haiyan Du, Zhongde Wang*, Xiaogang, Hao, Guoqing Guan. International Journal of Hydrogen Energy, 44: 12931-12940, 2019.

2. Zhongde Wang, Weitao Song, Wenjun Yan, Wei Zhang, Ye Liu, Xiaogang Hao, Guoqing Guan. MATERIALS LETTERS, 238: 81-84,2019.

3. Xiyan Yue, Ning Huang, Zhongqing Jiang*, Xaioning Tian, Zhongde Wang*, Xiaogang Hao, Zhong-Jie Jiang. Carbon, 130: 574-583, 2018.

4. Ye Liu, Wenjun Yan, Xiaowei An, Xiao Du, Zhongde Wang*, Huiling Fan, Shibin Liu, Xiaogang Hao, Guoqing Guan. Electrochimica Acta, 271: 67-76, 2018.

5. Zhongde Wang*, Caiming Xiao, Zhijun Wu, Xiao Du, Wei Kong, Dahai Pan, Guoqing Guan, Xiaogang Hao. Journal of Materials Chemistry A, 5(12): 5895-5904, 2017.

6. Zhongde Wang*, Ye Liu, Zhijun Wu, Guoqing Guan, Ding Zhang, Huayan Zheng, Shoudong Xu, Shibin Liu, Xiaogang Hao. Nanoscale, 9(2): 823-831, 2017.

7. Zhijun Wu, Meijuan Wang, Xiaowei An, Juan Du, Huiling Fan, Naiming Lin, Zhongde Wang*, Xiaogang Hao, Guoqing Guan. Chemical Engineering Journal, 325: 229-238, 2017.

8. Zhongde Wang*, Shoujing Guo, Zhijun Wu, Huiling Fan*, Guoqing Guan, Xiaogang Hao. Separation and Purification Technology, 187: 199-206, 2017.

9. Meijuan Wang, Wenjun Yan, Wei Kong, Zhijun Wu, Xiaowei An, Zhongde Wang*, Xiaogang Hao, and Guoqing Guan. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56: 12738-12744, 2017.

10. Caiming Xiao, Lianxi Si, Yiming Liu, Guoqing Guan, Dihua Wu, Zhongde Wang* and Xiaogang Hao*. Journal of Materials Chemistry A, 4(21): 8080-8090, 2016.

 

 

©Taiyuan University of Technology

Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024